Eika
Eik-Ivory-set
NSW 1-2 Days
Eika/Ivory/Pillar

Ivory Pillar Candles

Eika Ivory Pillar Candles

The Ivory colour Pillar Candles come in a set of 4

Sizes -

4.7 cm round (diameter)

Height - 7, 9, 11 and 13 centimetres.

Unscented

Eika German Brand Name.

Enquiries; Phone 0419001324